top of page
Enskripsyon Kliyan

Enfòmasyon sou Enskripsyon/Aplikasyon

 

Pantry a genyen 100% volontè e li ouvri pou moun ki abite nan Norwood ak Westwood ki satisfè kritè kalifikasyon yo.

 

Pantry a sitiye nan do Legliz Episkopal Grace, 150 Chapel Street, nan Norwood.

Pèsonn pa ka achte nan nenpòt lòt gadmanje si yo ap achte isit la. Yo revize dokiman anrejistreman an, yo anrejistre nan baz done konfidansyèl gadmanje a, epi kliyan yo kenbe papye yo. Pa gen okenn enfòmasyon endividyèl sou kliyan yo bay nenpòt moun ki deyò gadmanje a.

Nouvo kliyan yo oblije ranpli dokiman yo nan twazyèm vizit yo nan gadmanje a.  Ou ka enskri  sou Entènèt (sèvi ak fòm ki anba a), oswa enskri ak Koòdonatè Intake a lè w vizite Pantry la.  Yo disponib pandan èdtan gadmanje epi yo pral ede w ranpli pwosesis la.

Chak kliyan ka achte nan Pantry a jiska DE  fwa chak mwa , samdi maten ant 9:00 am ak 11:40 am.

Enfòmasyon sa yo oblije ranpli dokiman enskripsyon an.

1. Bay youn nan dokiman sa yo kòm prèv ke w ap viv nan Norwood oswa Westwood.

 • Deklarasyon labank

 • Deklarasyon Benefis

 • Lisans chofè

 • Deklarasyon salè

 • Mass Eta ID

 • Deklarasyon ipotèk

 • Akò lokasyon/lwaye

 • Bòdwo sèvis piblik


2.  Bay non ak dat nesans pou tout manm fanmi yo.


3. Bay enfòmasyon konsènan youn nan benefis gouvènman sa yo.

 • EAEDC (Asistans Tranzisyon pou granmoun aje, andikape, ak timoun)

 • TAFDC (Asistans Tranzisyon pou fanmi ki gen timoun depandan)

 • SNAP (Koupon pou Manje)

 • SSI (Revni Sekirite Siplemantè)

 • SSDI (Asirans Enfimite Sekirite Sosyal)

 • Lèt WIC

 • Asistans Lojman Norwood oswa Westwood (seksyon 8)


OSWA

4. Bay enfòmasyon konsènan TOUT revni TOUT granmoun manm lakay ou resevwa. Yon deklarasyon oswa souch peye nan chak sous obligatwa.

 • Salè/Salè

 • Alimoni

 • Sipò pou Timoun

 • Pansyon

 • Sekirite Sosyal

 • Benefis Chomaj

 • Benefis Veteran

 • Konpansasyon Travayè

 • Lòt Revni

 

Si w gen nenpòt kesyon, tanpri pale ak koòdonatè a oswa Direktè Egzekitif la (ki disponib an pèsòn samdi maten)  oswa rele nou nan 781-291-3663..  Nou pral kontan ede w nan nenpòt fason nou kapab.                                                            

bottom of page