top of page
Mèsi!
Nou te resevwa aplikasyon w lan.


Mèsi paske w volontè pou ede nou nan Norwood Food Pantry. 
Kounye a, n ap limite kantite moun ki ka sèvi kòm volontè chak jou.
  Nou pral mete w sou lis datant nou an epi kontakte w lè pozisyon yo vin disponib. 

N ap kenbe aplikasyon w lan nan dosye a.
Mèsi anpil pou pasyans ou konsènan lis datant nou an.

Bonjou,
Ekip Volontè Norwood Food Pantry

bottom of page